Leve de vesting Brielle

Vestingtermen

Van courtines tot bastions, van affuit tot arsenaal…
al deze begrippen kent men in Brielle, maar wat betekenen ze precies?

 

Uit: Kamps, P.J.M., P.C. van Kerkum & J. de Zee, 2004: Terminologie verdedigingswerken: inrichting,  aanvallen en verdediging (Stichting Menno van Coehoorn), Utrecht

affuit, onderstel voor een vuurwapen

arsenaal, magazijn voor oorlogsbehoeften, veelal met bijbehorende werkplaats; ook wel armamentarium, bushuis, tuighuis of (‘s) lands huis bastille, middeleeuws vestingwerk, veelal als zelfstandige verdedigingsburcht, gelegen voor de stadspoort of -muur

bastion, vijfhoekige aarden of stenen uitbouw van een verdedigingswerk naar oorspronkelijk Italiaans ontwerp, voornamelijk voor het bestrijken van de aanliggende courtines*; bestaat uit twee facen*, twee flanken* en een niet-bewalde keel*; ook wel bolwerk of dwinger ; zie ook gedetacheerd bastion

bastionvormenBasisvormen van bastions,   a Oud-Italiaans; b Nieuw-Italiaans; c Oud-Nederlands; d verbeterd Oud-Nederlands; e Frans (Vauban, 2e methode); f Nieuw-Nederlands (Coehoorn)

bedekte weg, doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond de buitengracht van een vesting;
bestemd voor het verzamelen van troepen voor een uitval, of als verdedigende opstelling; veelal ook toegepast
bij een enveloppe*; ook wel gedekte weg

batterij, 1. (organisatorisch), een aantal stukken geschut van gelijk type, samengevoegd in één organisatie en onderling vuurverband; vroeger ook wel genaamd beukerij
2. (vestingbouwkundig), opstellingsplaats, eventueel op een bedding*, voor een aantal stukken geschut;  soms uitgevoerd als afzonderlijk klein verdedigingswerk; zie ook nevenbatterij en tussenbatterij

beer, gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug* en voorzien van een monnik*
Opmerking.Een beer kan de volgende functies hebben:
1. scheiding respectievelijk regulering van de waterstand in een gracht, eventueel d.m.v. een sluis (sluisbeer)
2. als holle beer, voor het doorlaten van personeel
3. idem, en bovendien voorzien van schietgaten, voor grachtsflankementAfbeelding15
Beer met twee monniken (vesting Brielle)

beleg, het insluiten van een vesting en het treffen van voorbereidingen deze in bezit te krijgen

belegering, de actieve gevechtshandelingen tijdens een beleg*

bewakingstroepen, 19e eeuwse aanduiding voor troepen bestemd voor de beveiliging of bewaking van het
vóór of tussen permanente verdedigingswerken gelegen terrein

bezettingstroepen, 19e eeuwse aanduiding voor troepen bestemd voor de verdediging van permanente
verdedigingswerken

bolwerk
1.vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of-omwalling
2.later gebruikt als synoniem voor bastion*
3. ook in het algemeen wel gebruikt voor een belangrijk, niet nader gedefinieerd verdedigingswerk

bomvrij, het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een verdedigingswerk tegen vernieling door bommen; het begrip is relatief en afhankelijk van het vermogen van de bewapening in een bepaalde periode; vergelijk granaatvrij en scherfvrij

borstwering, dekking van aarde (grond), steen of ander materiaal, ter bescherming van erachter opgestelde schutters of geschut; in de middeleeuwen veelal bestaande uit gekanteelde muren, later meestal van
aarde

bres, opening in een vestingmuur of -wal, gemaakt met behulp van geschutvuur, mijn of stormram,  voor de doorgang of beklimming door de aanvaller

buitenwerk, algemene benaming voor delen van een vesting welke vóór de hoofdwal* doch binnen de
bedekte weg* zijn gelegen; bijvoorbeeld: contregarde*, couvre-face*, halve maan*, hoornwerk*, kroonwerk*, ravelijn*, tenaille* enz.; niet te verwarren met voorwerk*

bunker, algemene, aan het Duits ontleende benaming voor gevechtsopstellingen, onderkomens e.d., doorgaans van gewapend beton

Coehoornmortier, draagbare mortier* met zeer korte loop, kaliber ±13 cm; genoemd naar zijn ontwerper

commandement, zodanige hoogte van een positie dat van daaraf de voorgelegen werken of terreingedeelten kunnen worden beheerst

contre-batterij, belegeringsbatterij* aangelegd op de kruin van een bedekte weg*, voor het bestrijden van flankerend geschut van de verdediger

coupure, doorsnijding of doorgraving in een vestingwal of -muur of van een inundatiekering

courtine, deel van een vestingwal- of muur, gelegen tussen twee rondelen* of bastions*; ook wel gordijn

courtine brielle

embrasure, schietopening of -sleuf* in een borstwering*

embrasure vesting brielle

emplacement, voorbereide opstellingsplaats voor geschut*; ook wel platform*;

enveloppe, rond de hoofdgracht gelegen doorlopende beschermingswal, waarvan aaneengeschakelde buitenwerken* kunnen deel uitmaken; was vaak ook voorzien van een bedekte weg*

ezelsrug, bovenzijde van een beer*, spits toelopend ter bemoeilijking van de overgang; ook wel dos d’ane of dodane

face, naar buiten gerichte schuine zijde van een bastion*, ravelijn*, flèche*, redan* of lunet*

fausse-braye, zie onderwal

flankeren, het van terzijde onder vuur nemen van een deel van het eigen vestingwerk, van een terreingedeelte of van een vijandelijk doel

fortificatie
1. verzamel naam voor (permanente) verdedigingswerken
2.het aanleggen van (permanente) verdedigingswerken
3.kennis en kunde voor de bouw van verdedigingswerken; ook wel bevestiging

galerij, overdekte gang in een verdedigingswerk, soms aan een of twee zijden voorzien van openingen
zoals schietgaten; zie ook poterne

gebastioneerd front, deel van de omwalling van een vesting volgens het gebastioneerde stelsel*, gelegen tussen de saillanten, respectievelijk verlengde kapitalen der bastions

gebastioneerd front - vesting brielle

gebastioneerd stelsel, vestingbouwkundig stelsel, gekenmerkt door de toepassing van bastions*

geschut, verzamelnaam voor vuurmonden*, samengesteld uit schietbuis, onderstel (affuit*) en richtmiddelen; zie ook slingergeschut

glacis, flauw aflopend talud*, gelegen buiten de contrescarp* van een vestingwerk, dat vanaf de wal*
of de gedekte weg* met vuur kan worden bestreken
Opmerking. Wanneer het talud niet zuiver recht, doch vanaf een zeker punt steil benedenwaarts afloopt, spreekt men van een gebroken glacis of glacis coupé; hierdoor ontstaat een dode hoek welke de aanvaller dekking verschaft

hol bastion, zie bastion

hoofdwacht, centraal gelegen wachtgebouw in een vesting of garnizoen, van waaruit alle wachten worden
geregeld

SONY DSC

hoofdwal, doorlopende wal* rond een vesting, zonder de voor*- of buitenwerken* (afb.l); ook wel stadswal of kapitale wal

inundatie, doorgaans defensieve onderwaterzetting van een terreingedeelte voor militaire doeleinden; is zo mogelijk zowel onbegaanbaar als onbevaarbaar; wordt ook wel offensief gebruikt om een vijand te verdrijven

kanon, vuurmond* (stuk geschut*) met lange loop van ongeveer 15 of meer maal het kaliber en een
hoge aanvangssnelheid, voor het verschieten van projectielen met nagenoeg gestrekte baan over relatief grote afstand

kogelgloeioven, oven voor het verhitten van kogels, met het doel daarmee brand te stichten

Informatie over de kogeloven aan de Brielse Maas van de website van het Historisch Museum Den Briel:
kogelgloeioven brielse maas - leve de vesting brielle“Aan het begin van de 18de eeuw werd bij de toren dan ook een klein fort gebouwd dat later in die eeuw uitgroeide tot een kustbatterij, een klein verdedigingswerk, met kanonnen die vijandelijke schepen in de Maasmond konden beschieten. Bij de batterij behoorde ook een kogelgloeioven, waarin de kanonkogels werden verhit.
Inspectie van de vestingwerken op Voorne was een taak van de militaire genie. De Briellenaar Johannes van Westenhout (1754-1823) was behalve architect –van bijvoorbeeld de verbouwing van het stadhuis van Brielle- van 1793 tot 1795 ook directeur-generaal van ’s land fortificatiën. In die hoedanigheid inspecteerde hij het bastion bij de Stenen Baak.”

linie, ongeveer lineair stelsel van doorgaande, aaneengeschakelde of anderszins samenhangende verdedigingswerken, veelal voorzien van hindernissen zoals inundaties*, grachten*, prikkeldraadversperringen, mijnenvelden* en tankhindernissen; zie ook stelling

logement, positie ingenomen door aanvallende infanterie nabij of in een bres*

monnik, opstaande hindernis van metselwerk of natuursteen, aangebracht op een beer*

onderwal, voor en onderlangs een vestingwal gelegen borstwering* voor geweerschutters, met als doel de voorgelegen gracht*  frontaal met vuur te kunnen bestrijken; ook welvoorwal*

Oud-Nederlands stelsel, 16e/17e-eeuws vestingbouwkundig stelsel*, voornamelijk ontwikkeld door Simon Stevin, gekenmerkt door aarden wallen*, natte grachten* en bastions* met rechte flanken* die haaks staan op de courtines*; voor de hoofdwal is veelal een
onderwal* of fausse-braye* gelegen; zie ook Nieuw-Nederlands stelsel

positiegeschut
1. geschut* voor vuur op grote afstand t.b.v. de verdediging van een positie als geheel, en in het bijzonder voor de bestrijding van vijandelijke artillerie
2.zwaar geschut* dat permanent op de wal van een fort of vesting is opgesteld; zie ook remisegeschut

poterne, ondergrondse bomvrije gang door een fort of vesting, dienende als verbinding met een (geheime) toegangs- of uitvalspoort; meer in het algemeen als interne verbinding met andere delen van het werk; zie ook sortie

ravelijn, midden voor een vestingfront* gelegen, ongeveer driehoekig of redanvormig buitenwerk*,’ ter dekking van courtine* en toegangspoort, alsmede de schouderhoeken der naastliggende bastions* tegen vijandelijk vuur

ravelijn kaaivest brielle - levedevestingbrielle

remise, bomvrije* bergplaats voor geschut* of ander materieel

saillant, uitspringende punt van een bastion* of ander vestingwerk, waar de facen samenkomen

schietgat, schietopening in een wal of muur; zie ook voor de ontsteking van munitie of als lichtspoormunitie embrasure* en schietsleuf

schootsveld, gedeelte van het terrein dat door een wapen onder vuur kan worden genomen

stelling, min of meer zelfstandig stelsel van verdedigende opstellingen, al dan niet gebaseerd op permanente verdedigingswerken; ook wel positie; zie ook linie*

talud, hellend vlak of glooiing van een aarden wal* of glacis*; te onderscheiden in binnen- en buitentalud; ook wel dosséring of docering

tracé, grondplan of plattegrond van een verdedigingswerk of-stelsel

traverse,1.loodrecht op de hoofdwal* staande aarden wal ter dekking tegen zijwaarts inkomend vuur of scherfwerking; ook wel dwarswal, schouderweer en zijweer ; zie ook bonnet-traverse en holtraverse
2.achter een opening in de wal gelegen lichte borstwering*, om te voorkomen dat de aanvaller door de opening in het werk kan vuren; ook wel rugweer

verdedigingswerk, als zodanig aangelegde, dekkingverschaffende opstelling voor troepen en bewapening; te onderscheiden in permanente (duurzame) en tijdelijke verdedigingswerken

vest of veste, stadsgracht, stadswal of vestingmuur; ook wel vesting

vesting, versterkte stad; soms ook een groter verdedigingsgebied

vestingbouwkundig stelsel, in bepaalde periodes toegepaste en/of aan ontwerpers ervan toegeschreven vaste principes en regels voor de inrichting van vestingen, met het doel zo goed mogelijk bescherming te bieden tegen het vuur van een vijand en de gunstigst
mogelijke beschermende opstelling te bieden voor de eigen wapens en personeel
Opmerking. Tot de hier te lande meest bekende stelsels behoren:
• gebastioneerde* stelsels (Oud- en Nieuw Italiaans, Oud- en Nieuw Nederlands; Franse stelsels volgens Vauban e.a.)
• getenailleerde* stelsels (o.a. Cormontaigne)
• polygonale* stelsels (o.a. Brialmont);
zie verder bij vestingfront

vestingfront, deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracé, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig
stelsel*, een aantal malen wordt herhaald;

vestingwerk, permanent verdedigingswerk*

Vestingwet, Wet van 18 april 1874, waarin werd vastgesteld welke verdedigingslinies, respectievelijk -werken zouden deel uitmaken van de landsverdediging of zouden worden opgeheven

voorburcht, bij een burcht behorend voorwerk*

voorgracht, gracht* gelegen vóór de hoofdgracht* van een vestingwerk

voorwerk, verdedigingswerk, gelegen vóór het glacis* van een vesting*, maar binnen het bereik van het ondersteunende vuur daarvan; zie ook buitenwerk

wachthuis, meestal stenen, en soms versterkt bouwwerk in een vesting, met de functie van blokhuis of corps de garde

wal, dijkvormige aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering*

walstraat, onderlangs de eigen zijde van stadsmuur of -omwalling gelegen verbindingsstraat voor het verplaatsen van troepen en materieel

waterpoort, tot een omwalling behorende poort over een rivier, kanaal of haven, voorzien van een valhek*  of andere versperringsmiddelen om de doorvaart te  verhinderen

De oude waterpoort van Brielle is in 1894 afgebroken:

voormalige waterpoort brielle

weergang, door een borstwering* beveiligde loopgang op een vestingmuur of aan de binnenzijde daarvan

zijweer, zie traverse ( betekenis 1)

 

 

 

Veldonderzoek naar kanonnen en affuiten in het buitenland

Toen het Gilde in april dit jaar begon met het werk aan de wallen, kanonnen enz was er gelukkig al veel informatie bekend. Maar of de affuiten vroeger nu b.v. geschilderd waren bleef een vraagteken.
Daarom hebben in de afgelopen maanden een aantal leden veldonderzoek gedaan naar kanonnen in het buitenland.

Zo is Koos Steentjes op onderzoek geweest in Spanje. Hij is op bezoek geweest in het Alhambra in Granada en fotografeerde daar dit kanon. Het ziet er mooi uit en de afuit is met veel details afgewerkt:

kanon Alahambra, Granada

Frits Bohemen en Sander van ’t Verlaat hebben kanonnen bekeken langs de oude Zijderoute, namelijk in Oezbekistan en China. In Samarkand, Oezbekistan zagen ze dit kanon, helaas zonder affuit. Dat had de tand der tijd niet doorstaan:

Samarkand

In China bezochten zij het meest westelijke deel van de beroemde Chinese muur, het Ming fort in Jiayuang. Hier zagen zij twee typen kanonnen en daar stonden de kanonnen wel op een affuit, maar ze waren misschien wel te mooi gemaakt.

JiaYuGuan fort

JiaYuGuan 4

Het laatste kanon staat in Xian, de stad aan het eind (of begin van de zijderoute) en beroemd om het “terracotta leger”. Dit kanon zag er zielig uit met dichtgemaakte loop. Dit kanon staat op een stenen affuit, blijkbaar vond men dat dit beter de tand der tijd zou doorstaan,:

Xi an

Het waren allemaal mooie kanonnen en affuiten, maar ze halen het niet bij de stoere kanionnen en eenvoudige affuiten op onze Brielse vesting.

 

 

 

April 2013: ‘Wat zijn die kanonnen zwaar!’

Zaterdag 20 april was voor de leden van het Gilde de eerste werkdag, die begon met koffie en gebak tijdens de werkbespreking. Het opknappen van de kanonnen, afuiten en bastions is een gigantische klus die meerdere jaren in beslag zal nemen en daarom is het belangrijk dat de werkzaamheden in een logische volgorde worden uitgevoerd. Peter Kroone en anderen hadden al het werk voorbereid voor de komende tijd.

gilde - opknappen vestingwallen brielle - bij het kruithuisje

Allereerst zal worden gewerkt bij Bastion 2; de trappen bij dit bastion bij het Kruithuis vrij maken van grond en schoon borstelen en de muren van de bunker op  bastion 2 in de voorstrijk zetten.
En tenslotte de deur van de bunker openmaken/lat vernieuwen en verven. Het bleek dat delen van de trappen in slechte staat zijn en in de toekomst moeten worden vervangen.

gilde - verven bunkers vesting brielle gilde - trappen schoonmaken 2 vesting brielle

De afuiten van de kanonnen op dit bastion zijn in slechte staat en moeten geheel of gedeeltelijk vernieuwd worden. Daarom zijn op maandag 22 april de kanonnen van de afuiten getild door een kraan, na een mislukte poging eerder op de dag om dit met een vorktruck te doen. Toch spectaculair want de kanonnen wegen zo’n 2500 kilo per stuk. De afuiten zijn afgevoerd naar de werkplaats van Van Dijk, waar ze hersteld zullen worden door het Gilde.

gilde - kanonnen en affuiten vesting brielle  gilde - affuiten vesting brielle

De overige dagen in april en mei is gewerkt aan bastion 2, het molenbastion. De afuiten zijn hier vorig jaar vernieuwd, maar moesten nog wel worden geschilderd. Bovendien wordt al het ijzerwerk verwijderd en na een goede straalbeurt, weer geschilderd. Ook de twee kanonnen worden zwart geschilderd.

gilde - verven kanon vesting brielleDe kanonnen staan op een houten vloer met de wielen vrij van de vloer, maar het was nodig de vloer onder en naast de kanonnen schoon te maken. Ook hier zijn de trappen op het molenbastion grondvrij en schoon gemaakt.

En rondom de kanonnen is grond weggehaald, zodat ze weer vrij liggen.
gilde- het vrijmaken van het kanon vesting brielle

En een paar dagen later, als alles is geverfd en eindelijk een keer écht schoon is:

gilde - een paar dagen na het schoonmaken vesting brielle
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan eens kijken. Elke zaterdagochtend zijn we aan het werk, voorlopig bij het Kruithuis en molenbastion.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


Wordt tijd
5-21-2013 15:08:36

Ik woon nu 9jr. in de dijkstraat. Kijk op de wallen. In die 9jr. heb ik de wallen en het wandelpad alleen maar achteruit zien gaan. Loop er 6x p/d op. Bij mij voor de deur is vorig jr. n,boom gekapt. Gewoon niks meer aan gedaan.Alleen maar onkruid. Ik woon in dat complexs waar ook invalide mensen wonen. Die kunnen niet eens met hun roelstoel of scootmobiel normaal over dat stuk wal om naar de Prikkevest te gaan. Het pad is te smal geworden vanwegen onkruid wat groeit op het pad. Op dat onkruid ligt hondepoep. Dan komen ze aan richting Maarland kunnen ze er niet langs omdat er n,rood/witte paal staat. Zijn ook slecht ter been. Moet je in het gras lopen glij je uit. Ik vind het zelfs n,ramp als ik met mijn hondje loop. Ben in de winter al menig x uitgegleden. Vreselijk. Het enige uitje en n,beet je rust wat de mensen hebben om ook brood aan de eendjes geven is de Prikkevest. Kunnen ze op het bankje zitten. Is er n,nieuw bankje geplaatst zonder rugleuning. Dat zit waardeloos. Dan de bezoekers van buiten Brielle. Wat n,commentaar ze geven. Lopen met brochures van de stadswallen. Valt iedereen tegen. Er zijn mensen hebben in Hellevoetsluis op de wallen gewandeld. Ik ook. Waarom zijn die wallen daar prachtig onderhouden??? Waarom kan dat in Brielle niet?? Echt zonde dat het Zooo achteruitgaat.


J. Wessels
5-25-2013 11:04:26

Beste heer Meurs, In de komende negen jaar kijkt u anders tegen de vesting wallen aan, dat weet ik zeker. Met het project "Brielle, 300 jaar vestingwerken" of mooier gezegd "leve de vesting Brielle", wordt een start gemaakt met het opknappen van de vestingwallen. We zijn begonnen met de affuiten en kanonnen, de trappen en de bastions. Ook uw suggesties worden meegenomen om ervoor te zorgen dat de vestingwallen er straks weer keurig netjes bijliggen. Ik ben blij met uw reactie en adviezen. Als u nog andere suggesties heeft hoe wij mensen, die slecht ter been zijn, meer en beter van de vestingwallen kunnen laten genieten, dan lees ik dat graag in deze rubriek.


ian
6-11-2013 10:58:22

Mooie kanonnen, hoor.